SFS 1984:342

840342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

o - g

SFS 1984:342

;öm ändrieg i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 15 juni 1984

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap. 9 och 11 §§ aktiebolagsla­

gen (1975:1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 kap.

9

�ger moderbolag självt eller tillsammans med do tterföretag mer än

nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtli­

ga aktier i dotterbolag, har moderbolaget rätt att av de övriga aktieägarna i
sistnämnda bolag lösa in å terstående aktier. Den vars aktier kan lösas in

har rätt att få sina aktier inlösta av moderbolaget.

En tvist om huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om

lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte något annat följer av

bestämmelserna i de tta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfa­
randet inför dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen

(1929:145) om skiljemän. Bestämmelserna i 18 § andra stycket nämnda lag

om tid inom vilken skiljedomen skall meddelas gäller dock inte. Kostna­
derna för skiljemannaförfarandet skall bäras av moderbolaget, om inte
skiljemännen på särskilda skäl ålägger någon annan aktieägare att helt eller
delvis svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med skiljedomen

har rätt att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från det han fick del

av skiljedomen i huvud skrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är tings­
rätten i den ort där dotterbolagets styrelse har sitt säte.

Har moderbolaget förvärvat större delen av sina aktier i dotterbolaget på

grund av inbjudan till en vidar e krets att till moderbolaget överlåta sådana

aktier mot visst vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om ej
särskilda skäl föranleder annat.

11 § Prövas tvist om inlösen enligt 9 § av skiljemän eller domstol och är

det ostridigt mellan parterna att lösningsrätt föreligger eller förklaras i
lagakraftvunnen dom att sådan rätt är för handen utan att lösenbeloppet

samtidigt fastställes, är aktieägarna skyldiga att till moderbolaget över­
lämna sina aktiebrev med påskrift om överlåtelse, om moderbolaget ställer

av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid dom stol, av domstolen
godkänd säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta.

Aktieägare har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

säkerhet ställts till dess lösenbeloppet förfaller till betalning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

,

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84: 184, LU 34, rskr 344.

^ Lagen omtryckt 1982:739.

^ �ndringen innebär bl, a. att fjärde stycket upphävs.

^

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.