SFS 1984:194

840194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ot �

. ]L-

SFS 1984; 194

Lag

Utkom från trycket

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

den 9 maj 1 984

Utfärdad den 26 april 1984.

- ^

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

12 kap.

7 § Aktiebolag får ej lämna penninglån till den s om äger aktier i eller ä r

styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller annat bolag i
samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till ak tieägare, styrelseledamot eller verkställande direk­
tör,

2. den som är besvågrad med sådan person i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett

bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första st ycket gäller ej om

1. gäldenären är kommun eller landstingskommun,
2. gäldenären är företag i k oncern i vilken det långivande bolaget ingår,

3. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl

samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, eller

4. gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som

avses i första stycket 1-3 är aktieägare samt det sammanlagda aktieinne­

havet ej uppgår till en p rocent av aktiekapitalet i bolaget och e j heller, om
bolaget ingår i konc ern, till en proc ent av de sammanlagda aktiekapitalen i

koncernbolagen. Första stycket tillämpas dock, om gäldenären eller juri­

disk person över vars verksamhet han har ett bestämmande inflytande
eller båda tillsammans äger mer än 500 aktier i bolaget eller, om bolaget
ingår i ko ncern, i k oncernbolagen.

Aktiebolag får icke lämna penninglån i sy fte att gäldenären eller honom

närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1-3 skall

förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern.

�r gäldenären anställd i bolaget e ller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje s tycket, om

1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller

annat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring,

2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bol aget

och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar
samt

3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra

styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall

'Prop, 1983/84:84, NU 24. rskr 241 .

588

^ L agen omtryckt 1982; 739.

¬

background image

''det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelsele-

SFS 1984:194

6t inte gälla i fr åga om den som är styrelseledamot enligt bestämmel-

fna i lagen (1976: 351) om styrelserepresentation för de anställda i aktie­

lag och ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna i denn a paragraf om förbud mot penninglån äger mot­

svarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet.

Vid tillämpningen a v denna paragraf likställes äktenskapsliknande sam­

levnad med ä ktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med
varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Som aktieinnehav eller aktieförvärv enligt bestämmelserna i denna para­

graf räkna s inte innehav eller förvärv av andelar i en aktiefond eller i en
aktiesparfond eller kapitalsparfond som inte är företagsanknuten.

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit f rån trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.