SFS 1984:943

840943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:943

Lag

Utkom från trycket

den 20 december 1984

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 6 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 4 § aktiebolagslagen

(1975; 1385)' skall ha nedan angivna lydelse.

8 kap.

4 § Styrelseledamot och verkställande direktör skall vara svenska med­

borgare och bosatta i Sverige, om ej regeringen eller myndighet som

regeringen best ämmer för särskilt fall tillåter a nnat. Med sv enskt medbor­

garskap jämställs medborgarskap i Danm ark, Finland, Island eller Norge.

Nordiska medborgare som är bosatta i n ågot av nu angivna länder kan vara

styrelseledamöter, om minst halva antalet styrelseledamöter är bosatta i

Sverige. Den som är omyndig eller i konku rs kan ej vara styrelseledamot
eller verkställande direktör.

Denna lag träder i kraft den I januari 1985.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84: 184, LU 1984/85:8. rskr 19.

" Lagen omtry ckt 1982:739.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.