SFS 1985:577

850577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:577

om ämlrmg i aktieboIagslageE (1975:1385);

utkom frän trycket

den 24 juni 1985

Utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 5 § aktiebolagslagen

(1975:1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

8 kap.
5 § Styrelseledamot och verkställande direktör skall när de tillträder för

införing i a ktieboken anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i bolag
inom samma koncern, om det ej skett dessförinnan. Förändringar i aktiein­
nehavet skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte om anmälningsskyldighet föreligger enligt la­

gen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft d en 1 oktober 1985.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

^ Prop. 1984/85:157, NU 2 9. rskr 405.

* Lagen omtryckt 1982:739.

1329

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.