SFS 1985:939

850939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:939

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

Utkom från trycket

den 12 december 1985

utfärdad den 5 decem ber 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 2 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha följande lydelse.

10 kap.

2 §" Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sve rige, om ej

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall

som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen.
Den huvudansv arige skall i aukto riserat revisionsbolag vara auktoriserad

revisor och i go dkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor.
Bestämmelserna i 4, 12 och 15 §§ tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, öm det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

Ii I

tillåter annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock

Ift

i);

inte vara s vensk medborgare. Den som är omyndig eller i kon kurs kan ej
vara revisor.

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden, som med hänsyn till arte n och omfånget av bolagets

verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Vid

tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktoriserat revi-

sionsbolag med auktoriserad revisor och godkänt revisionsbolag med god-

j

känd revisor. Bolag som utses till revis or skall till styrelsen för det bolag

:

' Prop. 1985/86: 7. LU 12, rskr 33.

^ Senaste lydelse 1980; 1104.

2119

¬

background image

SFS 1985:939

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.