SFS 1986:1295

861295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1295 Lag

Utkom från trycket

OHi ändHng 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12 kap. 8 § aktiebolagslagen

(1975:1385)^ ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "länsskattemyn­

digheten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:47, SkU 11, rskr, 95.

^ Lagen omtryckt 1982:739.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.