SFS 1987:640

870640.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:640

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den II juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 8 och 10 §§ samt 9 kap.

10 § aktiebolagslagen (1975:1385)^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

8 § I bolagsordningen kan intagas förbehåll att den som på fastställd

avstämningsdag är införd i akt ieboken eller i förteckning enligt 12 § sk all
anses behörig att mottaga utdelning, emissionsbevis och, vid fontiéni is-
sion, brev på ny aktie som tillkommer aktieägare. Om förbehållet införes
genom ändring av bolagsordningen, skall styrelsen fastställa och vid anmä­
lan för registrering av bolagsstämmans beslut för registrering anmäla dag

från vilken förbehållet skall tillämpas.

Bolag i vars bolagsordning finns sådant förbehåll (avstämningsförbehåll)

kallas i den na lag avstämningsbolag.

För avstämningsbolag skall följande uppgifter fullgöras av Värdepap­

perscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen), nämligen att

1. föra aktiebok, aktiebrevsregister och förteckning enligt 12 §,
2. pröva frågor om införing av aktieägare i aktie boken,
3. svara för utskrift av aktiebok och sammanställning av uppgifter enligt

7 § lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering,

4. avstämma aktiebok och förteckning enligt 12 §,

1440

' Prop. 1986/87: 12, NU 36, rskr. 356.

^ Lagen omtryckt 1982:739.

¬

background image

5. utsända aktiebrev, utdelning och emissionsbevis,

SFS 1987:640

6. svara för utbyte av aktiebrev och därmed sammanhängande åtgärder,
7. vidtaga åtgärder enligt 4 kap. 17 § i fråga om. ej uttagen aktie.

10 § I avstämningsbolag införes aktieägarna i aktieboken med uppgift om

personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. För varje

ägare anges det antal aktier han äger av olika slag. I stället för aktienum­

mer anges aktiebrevs ordningsnummer. Aktieboken föres med maskin för

automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

I avstämningsbolag kan bank eller fondkommissionär, som är auktori­

serad som förvaltare av aktier, införas i aktiebrev och i aktieboken i stället

för ägaren till de aktier som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag. Är

aktier i avstämningsbolag föremål för handel vid utländsk fondbörs, kan,
efter särskilt tillstånd, i bolagets aktiebrev och aktiebok, i stället för
aktieägare som är bosatt utomlands, införas den som fått uppdrag att i
utlandet förvalta hans aktier.

I aktiebrev och i aktieboken skall i fall som avses i andra stycket

anmärkas att aktien innehas för annans räkning. Detsamma gäller emis­
sionsbevis som utfärdas på grund av förvaltarregistrerad aktie och som är

ställt till viss ma n. Beträffande förvaltaren antecknas i aktieboken samma

uppgifter som enligt första stycket skall införas om aktieägare.

För rätt till registrering som förvaltare kräves utöver vad som sägs i

andra stycket att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införing av
ägare i akt ieboken. Om auktorisation och tillstånd enligt denna paragraf,
om förvaltares åligganden samt om skyldighet för bolaget och värdepap­
perscentralen att för envar hålla tillgänglig sammanställning av uppgifter

från förvaltare om aktieägare, som har mer än femhundra aktier i bolaget

registrerade i förvaltares namn, finns bestämmelser i lagen (1987:623) om

förenklad aktiehantering.

9 kap.

10 § Om bestämmelser i denna lag eller bolagsordningen rörande kallelse

till bolagsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett

ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av de aktieägare
som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra
ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt bolagsord­

ningen skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett

annat är ende som skall avgöras. Den får också besluta att extra bolags­
stämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch
(Justitiedepartementet)

1441

46-SFS 1987

¬

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.