SFS 1987:686

870686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:686

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 198 7.

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)

dels att i 15 kap. 6 § o rden "första borgenärssammanträdet" skall bytas

ut mot "edg ångssammanträdet",

dels att 13 kap. 20 § skall ha följande lydelse.

13 kap.

20 § Om ett aktiebolag försätts i konkurs eller om en förhandling om
offentligt ackord inleds för bolaget, skall rätten sända underrättelse om

beslutet för registrering.

Under konkursen företräds bolaget som konkursgäldenär av den styrel­

se och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid konkur­
sens böljan. Dock gäller även under konkursen bestämmelserna i d enna
lag om rätt att avgå, om entledigande och om nytillsättning.

När en konkurs har avslutats eller en förhandling om offentligt ackord

har avslutats på annat sätt än genom konkurs, skall tingsrätten genast för
registrering underrätta registreringsmyndigheten samt i det förra fallet

ange om ö verskott finns eller inte. Tingsrätten skall även för registrering
underrätta registreringsmyndigheten när högre rätt genom beslut, som har

vunnit laga kraft, har upphävt ett beslut att försätta bolaget i konkurs eller
att inleda förhandling om offentligt ackord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. �ldre bestämmelser i 15 kap.

6 § gäller fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WrCKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87: 90, LU 3 2, rskr. 320.

1605

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.