SFS 1988:1279

881279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1279 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

den 16 december 1988

utfärdad den 1 decemb er 1988.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 12 och 15 §§, 4

kap. 3 §, 8 kap. 4 § samt 10 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385)' skall ha

följande lydelse.

2 kap.

1 § Aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. Stiftare skall vara svensk

medborgare och bosatt i Sverige eller svensk juridisk person. Handelsbolag

får dock vara stiftare endast om vaije obegränsat ansvarig bolagsman är
svensk medborgare och bosatt i Sverige. Regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer kan medge annan än som angivits nu att vara

stiftare.

2898

' Lagen omtryckt 1982; 739.

Ii

d

fl
Q

Prop, i 987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. i 0.

t

¬

background image

/

Den som är un derårig ell er i kon kurs ell er som ha r förvaltare enligt

SFS 1988:1279

11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara stiftare.

3 kap.

12 § I avstäm ningsbolag skall den som med skrif tlig handling visar att

han till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i

testamente eller gåvobrev har rätt att i stäl let för den i aktieboken införda

aktieägaren lyft a utdelnin g och motta emiss ionsbevis och, vid fondemis­
sion, brev på ny aktie på begäran upptas i en särskild förteckning. Detsam­

ma gäller förmyndare, god man eller förvaltare för aktieägare eller vid
konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalnings­

säkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma

uppgifter som enligt 10 § första stycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen skall även fra mgå den rätt som tillkomm er
den som avse s i första stycket. Sådan anteckn ing skall avföras, när det

visas att rätten upphört.

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas till annan utan samtycke av den

som berörs av förhållanden som antecknats i förteckningen.

15 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bo laget företräda

aktier skall gälla även beträffande den som genom testamente erhållit

nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet

innehåller bestäm melse att han skal l ha rätt att företräda aktierna och,
beträffande avkomsträttshavaren, att aktierna till trygg ande av hans av-

komsträtt skall sättas under särskild vård.

Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan

bli införd i akti eboken. Vid införingen skall göras anteckning om ägande­
rättsförvärvet och om den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade

rätten att i bolaget företräda aktierna. I fråga om införing av nyttja nde-

eller avkomsträt tshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna lag om

införing av aktieägare. Dock skall påskrift om infö ringen ej ske på aktie ­
brevet. När det styrks att nyttjande- eller avkomsträ tten upphört, ska ll

anteckning därom göras i aktieboken.

När en god man på grund av förordnande enligt 11 kap. 3 § första

stycket 5 fö räldrabalken förvaltar aktier för blivande aktieägares räkning,
skall blivande ägare på anmälan av gode mannen införas såso m ägare i
aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

4 kap.
3 § Aktieägare som har företrädesrätt att delta i emission har rä tt att för

varje aktie få sär skilt emissionsbevis (vid nyem ission teckn ingsrättsbevis

och vid fondemission delbev is). �r bola get ej avstämningsbolag, får till
aktiebrev hörande kupong användas som emissionsbevis. Används ej ku­

pong som emissionsbevis, ska ll i beviset anges hur många sådana bevi s

som skall lämnas för varje ny aktie.

Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att delta i emission i bo lag som ej

är avstämningsbolag, skall det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas

förses med påskrift härom, om ej kuponger används som emissionsbevis.

2899

¬

background image

SFS 1988:1279

I avstämningsbolag skall emissionsbevis och, vid fondemission, brev på

ny aktie som tillkommer aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på

annat betryggande sätt översändas till den som på avstäm ningsdagen är

införd i aktieboken eller i förteckning enlig t 3 kap. 12 §. Var han vid

mottagandet ej berättigad, skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldig­
het. Detta gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade
kännedom om att handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den

aktsamhet som efter omständig heterna skäligen bort iakttas och ej heller

om mottagaren var omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken

med ett uppdrag som omfattar denna angelägenhet.

8 kap.

4 §' Styrelseledamot och verkst ällande direktör skall vara sv enska med­

borgare och bosatta i Sverige, om ej regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter annat. Med svenskt medbor­

garskap jämställs medborgarskap i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Nordiska medborgare som ä r bosatta i något av nu angivn a länder kan
vara styrelseledamöter, om minst halva antalet styrelseledamöter är bosat­

ta i S verige. Den som är underårig eller i konk urs eller som har fö rvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara styrelseledamot eller verkstäl­

lande direktör.

10 kap

2 §' Revisor skall vara svens k medborgare och bosatt i Sverige, om ej

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer for särskilt fall

tillåter annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock

inte vara sven sk medborg are. Den som är underårig eller i konkurs eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara revisor.

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisn ing och ekono­

miska förhållanden, som me d hänsyn till arten och om fånget av bol agets

verksamhet fordras f�r uppdragets fullgörande.

Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Vid

tillämpning av bestämme lserna i detta kapitel likstä lls auktoriserat revi­
sionsbolag med auktoriserad revisor och godkänt revisionsbolag med god­

känd revisor . Bolag som utses till reviso r skall till styre lsen för det bolag

som revisio nen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen.

Den huvudansvarige skall i auktorise rat revisionsbolag vara a uktoriserad
revisor och i godkän t revisionsbolag auktorise rad eller godkänd revisor.

Bestämmelserna i 4, 1 2 och 15 §§ tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

2900

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1989.

På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1984; 943.

' Senaste lydelse 1985:939.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.