SFS 1990:1119

901119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lag

SFS 1990:1119

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

utfärdad den 29 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 16 § aktiebolagslagen

(1975; 1385) skall ha fö ljande lydelse.

3 kap.

16 § Ingår aktier i en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder, skall i aktiebrev och i aktieboken i stället för fondan­

delsägarna införas det fondbolag, som förvaltar fonden, jämte fondens
beteckning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

den 12 december 1990

' Prop. 1989/90: 153, 1990/91 :NU4, rskr. 47.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.