SFS 1990:1349

901349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1349 Lag

; 12

Utkom från trycket

OBU äiiiidlriiiig B aktkbolagslageini (1975:1385);

den 27 december 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 5 § aktiebolagslagen

{1975:1385)^ skall ha följande lydelse.

8 kap.

5 §' Styrelseledamot och verkställande direktör skall när de tillträder för

inferring i aktieboken anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i bo lag
inom samma koncern, om det ej skett dessförinnan. Förändringar i aktie- '
innehavet skall anmälas inom en månad.

' Prop. 1990/91:42, NU15, rskr. 8 4.

' Lagen omtryckt 1982:73 9.

2462

' Senaste lydelse 1985:577.

''

¬

background image

Första stycket gäller inte om anmälningsskyldighet föreligger enligt insi-

SFS 1990:1349

derlagen (1990; 1342).

Denna lag träder i kr aft den 1 februari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.