SFS 1991:985

910985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:985 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2

dels att i 3 kap. 10 och 11 §§ samt 4 kap. 3 a och 17 §§ ordet "fondkom-

missionär" skall bytas ut mot "värdepappersinstitut",

delszW i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § orden "lagen (1985:571) om värdepap­

persmarknaden" skall bytas ut mot "insiderlagen (1990:1342)".

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Vad som i 3 kap. 10 och 11 §§ samt 4 kap. 3 a och 17 §§ sägs om

värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med

stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen

(1979:748).

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349.

' Lagen omtryckt 1982:739.

Senaste lydelse av

3 kap. 10 § 1989:831

4 kap. 3 a § 1990:1295

3 kap. 11 § 1990:1295

4

kap. 17 § 1989:831

1682

4 kap. 1 § 1987:465

5 kap. 1 § 1989:831.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.