SFS 1991:1858

911858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1858

om ändring 1 aktiebolagslagen (1975:1385);

Utkom från trycket

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 2 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha följande lydelse.

9 kap.

2

Aktieägares rätt vid bolagsstämma utövas av aktieägaren personli­

gen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller

högst ett år från utfärdandet.

Aktieägare kan vid bolagsstämma medföra ett biträde.

' Prop. 1991/92;36,FiU9,rskr. 91.

' Senaste lydelse 1983: 1094.

3401

¬

background image

SFS 1991:1858

Om två eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar aktier i

ett visst aktiebolag får varje styrelse for sig utöva rösträtt for de aktier

styrelsen förvaltar.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.