SFS 1992:1618

921618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1618 Lag

Utkom flin trycket

oHi ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 kap. 1 § aktiebolagslagen

(1975; 1385) skall ha följande lydelse.

14 kap.

1 § Avtal om fusion, varigenom ett aktiebolag (överlåtande bolag) upp­

löses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertages av annat
aktiebolag (övertagande bolag), skall för att bli giltigt godkännas av bolags­
stämman i det överlåtande bolaget, om ej annat följer av 8 §. Fusion kan

ske utan hinder av att det överlåtande bolaget trätt i likvidation. I sådant
fall skall likvidationen avslutas när registrering skett av rättens tillstånd
enligt 5 §. Vid avtal om fusion mellan aktiebolag och bankaktiebolag gäller

bestämmelserna i 11 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618).

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst

en vecka före den bolagsstämma, vid vilken fråga om godkännande av
fusionsavtal skall behandlas, samt läggas fram på stämman,

1. förslag till bolagsstämmans beslut,

2. fusionsavtalet, som skall ange fusionsvederlaget och grunderna för

dess fördelning,

3. redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av vikt

vid bedömningen av förslagets lämplighet för bolaget,

4. yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3,
5. om årsredovisningen ej skall behandlas på stämman, handlingar som

anges i 4 kap. 4 § första stycket 1�3,

6. om i fusionsvederlaget ingår aktier i det övertagande bolaget eller av

detta bolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade

med optionsrätt till nyteckning, handlingar som anges i 4 kap. 4 § första

stycket I � 3 beträffande det övertagande bolaget.

Handlingarna skall genast sändas till aktieägare som begär det och

uppger sin postadress.

3836

Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 1992:1618

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.