SFS 1982:727

820727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:727 Lag

Utkom från trycket

den I4juli 1982

om ändring i a ktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 kap. 1 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha nedan angivna lydelse.

19 kap.

1

Till böt er eller fängelse i högst ett år domes den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla ak­

tiebok tillgänglig.

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

8 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § första stycket andra eller

tredje meningen,

3. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 7 eller 9 §,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 k ap. 4 § första eller

andra stycket. 7 § tredje stycket eller 9 §,

5. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 5 § andra stycket

eller 5 kap. 4 § andra stycket såvitt dessa lagrum rör förbehåll enligt 17

kap. 1 §.

Utan hinder av 35 kap. I § br ottsbalken får påföljd för bro tt enligt första

stycket 3 mot 12 kap. 7 § ådöm as, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

1 fall som av ses i 10 kap. 13 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

1720

' Prop. 1981/82:180. NU 45. rskr 385.

^ Senaste lydelse 1977:1092.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.