SFS 1990:1321

901321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1321

om ändring i lagen (1990:1295) om ändring i

Utkom från trycket

aktiebokgsHagen (1975:1385);

december 1990

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 ka p. 10 § lagen ( 1990:1295)

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)^ skall ha följande lydelse.

10 kap.

10 §' Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse

till bolagsstämman. Berättelsen skall öv erlämnas till bolagets styrelse se­
nast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis­

ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats

sådana upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna
ange detta och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin

berättelse.

Har revisorerna vid sin g ranskning funnit att åtgärd eller försummelse,

som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verk­
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direk­
tör eljest handlat i strid mot denna lag eller bolagsordningen skall det
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan­

de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di­

rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berätt elsen meddela upplysningar

som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

' Prop. 1990/91:46. Skill, rskr. «1.

' Lagen omtryckt 1982:7.^9.

' Senaste lydelse 1990: 1295.

2405

¬

background image

SFS 1990:1321

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 19 § lagen (1968:430) om mervär­

deskatt,

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mo m. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller 22 § lagen

om mervärdeskatt, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 �3.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket 1 �4, skall revisorerna genast

sända in en avskrift av revisionsberättelsen till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning en­

ligt 12 kap. 9§ upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt

uttalande angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkning­

en samt angående det i förvaltningsberättelsen fastställda förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffan­

de koncernen. Bestämmelserna i första�tredje och sjätte styckena äger

motsvarande tillämpning.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

jifii

⬢ (pli

\ i0

,'xm

!£.

hiäSi

:'Mä

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.