SFS 1992:546

920546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:546

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

uikom Oån tryckci

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga' om aktiebolagslagen

(1975:1385)^

dels att i 12 kap. 8 § orden "bankinspektionen" och "bankinspektio­

nens" skall bytas ut mot "Finansinspektionen" respektive "Finansinspek­

tionens",

dels att 4 kap. 1 och 22 §§ , 5 k ap. 4 § samt 10 kap. 3 § skall ha följ ande

lydelse.

' Prop. 1991/92: 113, NU26, rskr. 321.

' Lagen omtryckt 1982:739. Sena ste lydelse av 12 kap. 8 § 1990: 367.

1^9/

¬

background image

SFS 1992:546

4 kap.

-

1

Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning

(nyemission) eller genom att aktier ges ut eller aktiemas nominella belopp
höjes utan ny betalning (fondemission).

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om ej annat följer av 14

eller 15 §. Sådant beslut får ej fattas förrän bolaget blivit registrerat.
Behöver bolagsordningen ändras, skall beslut där om först fattas.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tillämpning vid nyemis­

sion. Vid fondemission får ej till aktiekapitalet överföras belopp som

understiger summan av de nya aktieroas nominella belopp eller den sam­
manlagda höjningen av aktiernas nominella belopp.

Vid nyemission i bolag vars aktier ä r noterade vid en börs eller auktori­

serad marknadsplats får aktier tecknas mot betalning av lägre belopp än
det nominella, under förutsättning att skillnaden mellan vad som skall

betalas för de nya aktierna och deras sammanlagda nominella belopp
tillförs aktiekapitalet genom överföring från bolagets eget kapital i övrigt

eller genom uppskrivning av värdet av anläggningstillgångar. Sådan över­

föring eller uppskrivning skall ske inna n beslutet om nyemission registre­
ras.

I fråga om aktiebolag, som enligt insiderlagen (1990:1342) utgör aktie­

marknadsbolag, samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom före­

skrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa

riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m.

22 § I emissionsprospektet skall följande uppgifter lämnas, nämligen

1. kortfattad historik över bolaget och dess verksamhet,
2. redogörelse för bolagets o ch, om dotterföretag finnes, koncernens

verksamhet, råvarutillgångar, produkter och driftställen samt för dess

ställning inom branschen,

3. uppgift om bolagets styrelseledamöter, revisorer och ledande befatt­

ningshavare,

4. redogörelse för ägar- och rösträttsförhållanden i fråga om bolagets

aktier.

Uppgifter enligt första stycket 1 får utelämn as av aktiebolag, vars aktier

är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

5 kap.

4 § Beslut om emission skall ange

1. emissionens belopp eller högsta belopp eller det lägsta och högsta

beloppet för emissionen,

2. den företrädesrätt att deltaga i emissionen som tillkommer aktieäga­

re eller annan eller vem som eljest äger delt aga i emissionen,

3. den tid inom vilken teckning av skuldebrev kan ske, när ett visst

belopp eller ett lägsta belopp best ämts för emissionen,

4. den tid, ej understigande två veckor från utfärdandet av kungörelse

1098

' Senaste lydelse 1991:985.

¬

background image

enligt 6 § första stycket första meningen eller, i fall som avses i 6 § fjärde

SFS 1992:546

stycket, från beslutet eller, i fråga om avstämningsbolag, från avstämnings-
dagen, inom vilken aktieägare kan begagna sin företrädesrätt till teckning,

5. skuldebrevens nominella belopp, emissionskurs och räntefot,
6. den tid inom vilken tecknade skuldebrev skall betalas samt den

beräkningsgrund, enligt vilken vid överteckning de skuldebrev som icke
tecknats med företrädesrätt skall fordelas, om ej foreskrift meddelas att
fördelningen skall bestämmas av styrelsen,

7. tid och villkor for utbyte eller nyteckning,
8. den rätt som skall tillkomma borgenär eller innehavare av optionsbe­

vis för den händelse aktiekapitalet fore utbytet eller nyteckningen ökas

eller nedsättes eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade

med options rätt till nyteckning utges eller bolaget upplöses eller upphör

genom fusion,

9. det belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna ökas genom utbyte

eller nyteckning,

10. det aktieslag vartill de nya a ktierna skall höra, om aktier av olika

slag finnes eller kan utges.

Om förbehåll enligt 3 kap. 1 § fjärde stycket eller 3 §, 6 kap. 8 § eller 17

kap. 1 § skall gälla beträffande de nya aktierna, skall erinran därom intagas
i emissionsbeslutet.

I fråga om avstämningsbolag iakttages, att avstämningsdag skall anges i

emissionsbeslutet, om aktieägare skall ha fö reträdesrätt att deltaga i emis­
sionen. Avstämningsdagen får ej sättas tidigare än tre veckor från det
beslutet kungjorts enligt 6 § första stycket första meningen.

Skall skuldebrev bli foremål for handel vid en svensk eller utländsk börs,

en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, kan i
emissionsbeslutet upptagas bemyndigande for styrelsen eller den styrelsen

inom sig forordnar att innan teckning påbörjas bestämma emissionens

belopp, emissionskurs, räntefot samt villkor for utbyte eller nyteckning. I

fråga om avstämningsbolag iakttages dock, att nämnda villkor skall be­
stämmas senast på avstämningsdagen, om aktieägare skall ha företrädes­

rätt att deltaga i emissionen.

10 kap.

3 § Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad

revisor eller godkänd revisor.

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi­

sor om

1. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar for de två

senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000
gånger det basbelopp enligt lagen (1 962:381) om allmän försäkring som
gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i

medeltal överstigit 200, eller

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktori­

serad marknadsplats.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om

1099

¬

background image

SFS 1992f5'46

visst bolag, beträffande vilket de i andr a stycket 1 eller 2 angivna omstän­

digheterna föreligger, forordna att bolaget får utse viss godkänd revisor i
stället for auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst fem år.

Vad i andra och tr edje styckena föreskrives gäller även f�r moderbolag i

en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fast­
ställda koncembalansräkningar for de två senaste räkenskapsåren översti­
ger det gränsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet anställda

vid koncernföretagen unde r nämnda tid i medeltal överstigit 200.

I annat bolag än som avses i andra och fjärde styckena skall auktoriserad

revisor utses, om ägare tilhen tiondel av samtliga aktier begär det vid
bolagsstämma, där revisorsvål skall ske.

Denna lag träder i kraft den I januari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.