SFS 1962:186

620186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 186

Lag

jmsåendc ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag;

Slockholms sloil den 25 maj 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh

Ventles Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

jotl forordna, at t 34 § Jagen den 14 september 1944 om aldiebolag skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

34 §.

Akliebrev s kola undertecknas av stj^relsen samt angiva bolagets firma,

tirdningsnummer å den eller de aktier, varå breven lyda, akties nominella

belopp'och dagen för utfärdandet. Styrelseledamots namnteckning må kun­

na återgivas genom tryckning eller på annat dylikt sätt.

Kunna, dä

den avser.

.tkliebrev må

i aktieboken.

.⬢ingående ut delningskuponger

om skuldebrev.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1962.

Det alla .so m v ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

Jisso b av[i \ i detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

^⬢bräfla lå tit.

Stockholms slott den 2o maj 1962.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Justitiedepartementet)

HERMAN KL ING

' 1962: L>U 9; R skr 83.

D6-^2SOOO. Svensk författningssamliiig 1962, Nr 186�190

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.