SFS 2016:643 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2016:643 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
160643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 13 § och rubriken närmast

före 1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk underskrift

13 §

2

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-
skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphä-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2006:486.

SFS 2016:643

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 13 § och rubriken närmast

före 1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk underskrift

13 §

2

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något

annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk under-
skrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphä-
vande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2006:486.

SFS 2016:643

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.