SFS 2016:719 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2016:719 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
160719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 45 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

8 kap.

45 §

En styrelseledamot och en verkställande direktör ska när de tillträder

sitt uppdrag till bolaget anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i andra
bolag inom samma koncern, om det inte har skett dessförinnan. Förändringar
i aktieinnehavet ska anmälas inom en månad. De anmälda uppgifterna ska
antecknas i aktieboken.

Första stycket gäller inte i den utsträckning styrelseledamoten eller den

verkställande direktören är anmälningsskyldig enligt artikel 19 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om
marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direk-
tiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

SFS 2016:719

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.