SFS 2016:955 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2016:955 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
160955.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 9 kap. 31 och 38 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

31 §

3

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredo-

visningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredo-
visning. I uttalandet ska det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och,
om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om en sådan bolagsstyrnings-

rapport som avses i 6 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller en så-
dan hållbarhetsrapport som avses i 6 kap. 10 § samma lag. I den delen ska
revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport
har upprättats eller inte. När det gäller sådana upplysningar i bolagsstyrnings-
rapporten som avses i 6 kap. 6 § andra stycket 2�6 årsredovisningslagen, ska
berättelsen vidare innehålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är för-
enliga med årsredovisningens övriga delar och i överensstämmelse med
tillämplig lag om årsredovisning. Om upplysningarna innehåller väsentliga
fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

38 §

4

I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 28 § första stycket om

tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 28 a § första stycket första
meningen och andra stycket om gemensam revisionsberättelse samt 29 §
första stycket 2 och 4 och andra stycket, 30 §, 31 § första och andra styckena,

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2015:824.

4 Senaste lydelse 2016:431.

SFS 2016:955

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:955

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

31 a §, 32 § första stycket 1 och 35�36 §§ om revisionsberättelsens innehåll.
Bestämmelserna i 31 § första och andra styckena gäller dock inte i fråga om
en hållbarhetsrapport för koncernen. I den delen ska revisionsberättelsen i
stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte.

Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om moderbo-

lagets firma och organisationsnummer samt om vilket eller vilka normsystem
för koncernredovisning som moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen ska revisorn göra en hänvisning till koncernrevi-

sionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalansräkningen eller kon-
cernresultaträkningen inte bör fastställas, ska också detta antecknas på kon-
cernredovisningen. Om moderbolaget har fler än en revisor, gäller detta samt-
liga revisorer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.