SFS 2016:1340 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2016:1340 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
161340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 49 b § och 9 kap. 6 a § aktie-

bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

8 kap.

49 b §

2

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och

uppgifter i övrigt,

1. övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommend-

ationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,

2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i

bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitets-
kontroll,

4. informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt

revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om
vilken funktion utskottet har haft,

5. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då

särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än
revision, och

6. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revi-

sorsval.

Om bolaget har en valberedning som aktieägarna har ett betydande infly-

tande i, får bolaget ge valberedningen i uppgift att i stället för revisions-
utskottet lämna ett förslag till bolagsstämman om val av revisor.

9 kap.

6 a §

3

I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvärd-

era det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncern-
företagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokument-
ation av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som

avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:431.

3 Senaste lydelse 2016:431.

SFS 2016:1340

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1340

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Revisorn ska
också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.