SFS 2017:649 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2017:649 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
170649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen

(2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

42 §

2

En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verk-
ställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig
till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1. 9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och

5 §§ brottsbalken,

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69), och
3. 3�5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för

penningtvättsbrott.

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han

eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a�5 e §§ brotts-
balken.

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller

andra stycket bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt
4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Senaste lydelse 2014:313.

SFS 2017:649

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.