SFS 2018:284 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2018:284 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
SFS2018-284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 4 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska ha följande lydelse.

5 kap.
4 §
2 Bolaget är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-
uppgifter som förandet av aktieboken innebär. I avstämningsbolag är det,
sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället värdepapperscentralen
som är personuppgiftsansvarig, om det är en svensk värdepapperscentral
som ansvarar för att föra aktieboken.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Senaste lydelse 2016:60. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2018:284

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.