SFS 2018:1398 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2018:1398 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
SFS2018-1398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 25 kap. 4 a och 10 a §§ aktiebolags-
lagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

25 kap.
4 a §
3 Om styrelsen i ett bolag som omfattas av lagen (2015:1016) om
resolution tar emot eller upprättar ett förslag till stämmobeslut om likvida-
tion enligt 3 eller 4 §, ska styrelsen underrätta Riksgäldskontoret och Finans-
inspektionen om förslaget.

Om bolaget är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom

sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar
styrelsen att bolaget ska försättas i resolution, får kallelse till en bolagsstäm-
ma där frågan om likvidation av bolaget ska prövas inte utfärdas.

10 a §4 Om ett ärende eller mål enligt 11, 12, 17 eller 21 § avser ett bolag
som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, ska Bolagsverket eller
domstolen underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att
ärendet eller målet har inletts.

Bolagsverket eller domstolen får inte besluta om likvidation, om Riks-

gäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan
underrättelse har meddelat att bolaget är försatt eller ska försättas i resolu-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av

en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring

av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,

2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU

samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den

ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2015:1030.

4 Senaste lydelse 2015:1030.

SFS

2018:1398

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.