SFS 1993:24 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1993:24 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1993_24 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:24

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

Utkom från trycket
den 26 januari 1993

utfärdad den 14 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 3 § aktiebolagslagen

(1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

14 kap.

3 §3 När avtal om fusion godkänts av bolagsstämman skall det anmälas
av bolaget för registrering. Om det ej skett inom fyra månader från bolags-
stämmans beslut eller om registreringsmyndigheten genom lagakraftägan-
de beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, är
frågan om fusion förfallen.

Hinder mot registrering möter om fusionen har förbjudits enligt konkur-

renslagen (1993:20) eller lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt
samarbetsområde (EES) eller om prövning av fusionen pågår enligt någon
av dessa lagar.

1

Prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93: 144.

2

Lagen omtrvckt 1982: 739.

3

Senaste lydelse 1982:733.

54

background image

55

SFS 1993:24

För registrering av ett fusionsavtal enligt 2 § krävs vidare att ett yttrande

företes från auktoriserad eller godkänd revisor av vilket framgår att aktie-
kapitalet i det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens
sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.