SFS 1993:1495 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1993:1495 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1993_1495 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1495
Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2

dels att 13 kap. 4, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 kap. 5 § skall lyda ⬝Förfarandet hos

rätten och registreringsmyndigheten⬝ och rubriken till 18 kap. skall lyda
⬝Registrering, överklagande m. m.⬝,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 13 kap. 4 a, 5 a och

5 b §§ samt 18 kap. 8 §, av följande lydelse.

13 kap.

4 § Rätten förordnar att bolaget skall träda i likvidation, om likvida-
tionsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen.

Beslut om likvidation meddelas dock inte, om det visas att likvida-

tionsgrunden har upphört under ärendets handläggning i tingsrätten.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av registre-

ringsmyndigheten eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verkstäl-
lande direktör eller aktieägare.

4 a § Registreringsmyndigheten förordnar att bolaget skall träda i likvi-
dation, om

1. bolaget är i konkurs som avslutas med överskott och bolagsstämman

inte inom föreskriven tid fattat beslut om likvidation enligt 19 §,

2. bolaget inte har anmält till registret sådan behörig styrelse eller

verkställande direktör som skall finnas enligt denna lag, eller

3. bolaget inte har sänt in årsredovisning enligt 11 kap. 3 § för något av

de senaste två räkenskapsåren.

Beslut om likvidation meddelas dock inte, om likvidationsgrunden har

upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten.

Fråga om likvidation enligt första stycket tas upp av registreringsmyn-

digheten självmant eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verk-
ställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara
beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget.

1

Prop. 1993/94:43, bet. 1993/94:LU7, rskr. 1993/94:54.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3831

background image

SFS 1993:1495

5 a § I ärende enligt 4a § skall registreringsmyndigheten förelägga bola-
get samt aktieägare och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att komma
in med skriftligt yttrande eller efterfrågade handlingar till myndigheten
inom viss tid. Föreläggandet skall delges bolaget, om det kan ske på annat
sätt än enligt 1 5 - 17 §§ delgivningslagen (1970:428). Föreläggandet skall
genom registreringsmyndighetens försorg kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar minst två och högst fyra månader före utgången av den utsatta
tiden.

5 b § När en ansökan om likvidation eller om utseende av likvidator har
kommit in till rätten skall detta genast anmälas till registeringsmyndighe-
ten. Rätten skall också anmäla beslut om likvidation och förordnande av
likvidator till registreringsmyndigheten.

6 § Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för
expeditioner i ärende enligt 2, 4 eller 4 a §, skall ersättning för detta lämnas
av bolagets medel, om bolaget förpliktas träda i likvidation eller rätten
eller, i fall som avses i 4 a §, registreringsmyn digheten annars finner det
skäligt. När likvidationsfrågan har väckts av registreringsmyndigheten
skall dessa kostnader ersättas av bolaget eller, om bolaget saknar tillgångar,
av staten.

7 § När bolagsstämman har fattat beslut om likvidation skall detta ge-
nom stämmans försorg genast anmälas till registreringsmyndigheten och
denna skall därefter genast utse en eller flera likvidatorer. När en domstol
eller registreringsmyndigheten beslutar att bolaget skall träda i likvidation,
skall en eller flera likvidatorer samtidigt utses. Likvidator träder i styrel-
sens och verkställande direktörs ställe och har i uppgift att genomföra
likvidationen.

Saknar aktiebolag, som har trätt i likvidation, till registret anmäld

behörig likvidator, skall registreringsmyndigheten förordna en eller flera
likvidatorer.

Beslut om likvidation och om förordnande av likvidator skall registre-

ras.

Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter äger

motsvarande tillämpning på likvidator, i den mån ej annat följer av detta
kapitel.

Uppdrag att vara revisor upphör icke genom att bolaget träder i likvida-

tion. Bestämmelserna i 10 kap. äger tillämpning under likvidation. Revi-
sionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvida enligt revisoremas me-
ning likvidation onödigt fördröjes.

18 kap.

8 § Beslut av registreringsmyndigheten i ärende enligt 13 kap. 4 a eller
7 § överklagas till tingsrätten i den ort där bolagets styrelse har sitt säte.
Skrivelsen med överklagandet skall ges in till registreringsmyndigheten
inom tre veckor från dagen för beslutet.

3832

background image

SFS 1993:1495

Beträffande överklaganden av registreringsmyndighetens beslut i ären-

den enligt 13 kap. 4 a eller 7 § tillämpas bestämmelserna i lagen (1946:807)
om handläggning av domstolsärenden. Tingsrätten skall dock alltid bestå
av en lagfaren domare.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994. Frågor som enligt 13 kap.

4 eller 7 § i dess hittillsvarande lydelse anhängiggjorts vid tingsrätt före
ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Micha l Koch
(Justitiedepartementet)

3833

ë

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.