SFS 1994:210 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1994:210 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1994_210 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:210

Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 10 § aktiebolagslagen

(1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

10 kap.

10 § Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse
till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse se-
nast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis-

ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats
sådana upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna
ange detta och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin
berättelse.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse,

som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verk-
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direk-

1

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94: SkU29, rskr. 1993/94:170.

2

Lagen omtryckt 1993: 150.

407

background image

SFS 1994:210

tör eljest handlat i strid mot denna lag eller bolagsordningen skall det

anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan-
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di-
rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar
som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för prelimär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att anmäla sig för registrering enligt 14 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200),

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller särskild
deklaration enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 � 3.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket 1 � 4, skall revisorerna genast
sända in en avskrift av revisionsberättelsen till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning en-

ligt 12 kap. 9 § upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt
uttalande angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkning-
en samt angående det i förvaltningsberättelsen fastställda förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffan-

de koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte styckena äger
motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

408

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.