SFS 1994:1828 Lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring av aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1994:1828 Lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring av aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1994_1828 Lag om ändring i lagen (1994_802) om ändring av aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:802) om ändring av
aktiebolagslagen (1975:1385);

SFS 1994:1828
Utkom från trycket
den 30 december 1994

6545

1

Prop. 1994/95:67, bet. 1994/95:LU11, rskr. 1994/95:111.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

207-SFS 1994

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 17 § samt 18 kap. 4 och

7 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)2 i paragrafernas lydelse enligt lagen
(1994:802) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

9 kap.

17 § Om bolagsstämmobeslut ej tillkommit i behörig ordning eller eljest
strider mot denna lag eller bolagsordningen, kan talan mot bolaget om
upphävande eller ändring av beslutet föras av aktieägare eller av styrel-
sen, styrelseledamot eller verkställande direktör. Sådan talan kan föras
även av den som styrelsen obehörigen vägrat att införa såsom aktieägare
i aktieboken.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Väckes

icke talan inom tid som nu sagts är rätten till talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad i andra stycket sägs när

1. beslutet är sådant att det ej lagligen kan fattas ens med alla aktie-

ägares samtycke,

2. samtycke till beslutet kräves av alla eller vissa aktieägare och

sådant samtycke ej givits, eller

3. kallelse till stämman ej skett eller de för bolaget gällande bestäm-

melserna om kallelse väsentligen eftersatts.

Vad som sägs i tredje stycket om tiden för väckande av talan gäller

inte i fall som avses i 14 kap. 30 § första stycket.

Dom, varigenom bolagsstämmans beslut upphäves eller ändras, gäller

även för de aktieägare som ej instämt talan. Rätten kan ändra bolags-
stämmans beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet
rätteligen borde ha haft. �r bolagsstämmans beslut sådant som enligt
denna lag skall anmälas för registrering och har det upphävts eller änd-
rats genom dom som vunnit laga kraft eller har genom beslut under
rättegången förordnats att bolagsstämmans beslut ej får verkställas, skall

rätten underrätta registreringsmyndigheten för registrering.

18 kap.

4 § Har sökande vid anmälan för registrering ej iakttagit vad som är
föreskrivet om anmälan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge
yttrande eller vidtaga rättelse. Detsamma gäller, om registreringsmyndig-
heten finner att beslut som anmäles för registrering eller handling som
bifogas anmälningen ej har tillkommit i behörig ordning eller till sitt in-

background image

SFS 1994:1828

nehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen
eller har i något viktigare hänseende otydlig eller vilseledande avfatt-
ning. Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall anmäl-
ningen avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i före-
läggande. Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för registre-
ring och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall regi-
strering vägras, om anledning ej förekommer att ge sökanden nytt före-
läggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör ej hinder för registrering av

bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad enligt
9 kap. 17 § andra stycket.

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta bolaget

när registreringsmyndigheten fattar beslut enligt 4 kap. 13 § andra
stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 11 kap. 16 eller 18 §, 13 kap. 6 a

eller 18 §, 14 kap. 15 § första stycket, 21 eller 29 § eller 19 kap. 2 §.

7 § Mot myndighets beslut i tillståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8 kap. 4
eller 11 §, 10 kap. 2 eller 3 §, 11 kap. 6 § eller 8 § första stycket 1 eller

12 kap. 8 § föres talan hos regeringen genom besvär.

Mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första

stycket föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Ett beslut av registreringsmyndigheten att avskriva anmälan eller

vägra registrering enligt 4 § första stycket överklagas hos kammarrätten
inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett sådant beslut
av registreringsmyndigheten som avses i 4 a §, 4 kap. 13 § andra styck-
et, 6 kap. 7 § tredje stycket, 11 kap. 16 och 18 §§, 13 kap. 18 §, 14
kap. 15 § första stycket, 21 och 29 §§ samt 19 kap. 2 §.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

6546

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.