SFS 1994:1947 Lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1994:1947 Lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1994_1947 Lag om ändring i lagen (1994_802) om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1947

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:802) om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 1 § aktiebolagslagen

(1975:1385) i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:802) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

14 kap.

1 § Ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder kan övertas av ett

annat aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget i

1

Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142.

6780

background image

form av aktier i det övertagande bolaget varvid det överlåtande bolget
upplöses utan likvidation (fusion). Som fusionsvederlag får också lämnas
pengar.

Fusion kan ske

1. mellan det övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlå-

tande bolag på den andra (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt,

övertagande bolag (kombination).

Vid fusion mellan aktiebolag och bankaktiebolag gäller bestämmelserna

i 11 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618).

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1947

6781

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.