SFS 1995:38 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1995:38 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1995_38 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:38

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

18 kap.

7 §3 En myndighets beslut i tillståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8 kap.

4 eller 11 §, 10 kap. 2 eller 3 §, 11 kap. 6 § eller 8 § första stycket 1
eller 12 kap. 8 § får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första

stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut av registreringsmyndigheten att avskriva anmälan eller

vägra registrering enligt 4 § första stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma
gäller ett sådant beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4 a §,

4 kap. 13 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 11 kap. 16 och 18

§§, 13 kap. 18 §, 14 kap. 15 § första stycket, 21 och 29 §§ samt 19

kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1994:1828.

36

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.