SFS 1995:531 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1995:531 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1995_531 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

887

SFS 1995:531
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 2, 5 och 10 §§ aktiebolags-

lagen (1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

10 kap.

2 § Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud

eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan ej vara
revisor.

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono-

miska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.

1

Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95: NU23, rskr. 1994/95:315.

2

Lagen omtryckt 1993: 150.

background image

888

SFS 1995:531

Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Bestämmelser

om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelse-
skyldighet finns i 12 § lagen (1995: 528) om revisorer. Bestämmelserna i 4,

12 och 15 §§ i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av

moderbolagets revisorer.

5 § Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor utsetts.

Uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som utsett

honom begär det. Anmälan härom skall göras hos styrelsen och, om revisor
som ej är vald på bolagsstämma vill avgå, hos den som tillsatt honom.

En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till

registreringsmyndigheten för registrering och överlämna en avskrift av
anmälningen till bolagets styrelse. Revisorn skall i anmälningen lämna en
redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han har utfört under
den del av löpande räkenskapsår som hans uppdrag har omfattat. För
anmälningen gäller i tillämpliga delar vad som i 10 § tredje och fjärde
styckena föreskrivs om revisionsberättelse. Registreringsmyndigheten
skall översända en avskrift av anmälningen till skattemyndigheten.

Upphör revisors uppdrag i förtid eller uppkommer för honom hinder

enligt 2 - 4 §§ eller enligt bolagsordningen att vara revisor och finns ej
suppleant, skall styrelsen vidtaga åtgärd för att ny revisor för den återstå-
ende mandattiden tillsättes.

Upphör revisors uppdrag, som gäller tills vidare, vid annan tidpunkt än

vid slutet av ordinarie bolagsstämma, gäller vad som föreskrivs i tredje
stycket.

10 §3 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse

till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse se-
nast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida årsredovis-

ningen uppgjorts enligt denna lag. Har i årsredovisningen icke lämnats
sådana upplysningar som enligt 11 kap. skall lämnas, skall revisorerna
ange detta och, om det kan ske, lämna erforderliga upplysningar i sin
berättelse.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse,

som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verk-
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direk-
tör eljest handlat i strid mot denna lag eller bolagsordningen skall det
anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla uttalan-
de angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande di-
rektör. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar
som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarstående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

3

Senaste lydelse 1994:210.

background image

SFS 1995:531

2. att anmäla sig för registrering enligt 14 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200),

3. att lämna uppgift enligt 54 § 1 mom. uppbördslagen eller 4 § lagen

(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller särskild
deklaration enligt 14 kap. 3 § mervärdesskattelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 3.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket 1 - 4, skall revisorerna genast
sända in en avskrift av revisionsberättelsen till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning en-

ligt 12 kap. 9 § upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt
uttalande angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkning-
en samt angående det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffan-

de koncernen. Bestämmelserna i första �tredje och sjätte styckena äger
motsvarande tillämpning.

Om anmälan har gjorts enligt 5 § tredje eller femte stycket, skall revisor

till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

889

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.