SFS 1996:184 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

SFS 1996_184 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:184
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 10 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §2 I avstämningsbolag förs aktieägaren in i aktieboken med uppgift

om personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress. För
varje ägare anges det antal aktier han äger av olika slag. Aktieboken förs

med hjälp av automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

Har en aktieägare i ett avstämningsbolag lämnat sina aktier till någon an-

nan för förvaltning, kan denne på aktieägarens uppdrag föras in i aktiebo-
ken i stället för aktieägaren, om han fått tillstånd till registrering som för-
valtare.

I aktieboken skall i fall som avses i andra stycket anmärkas att aktien in-

nehas för annans räkning. Beträffande förvaltaren antecknas i aktieboken
samma uppgifter som enligt första stycket skall föras in om aktieägare.

För rätt till registrering som förvaltare krävs, utöver vad som sägs i andra

stycket, att förvaltaren uppfyller de villkor som gäller för införing av ägare i
aktieboken. I aktiekontolagen (1989:827) finns bestämmelser om tillstånd
enligt andra stycket, om förvaltares åligganden, om skyldighet för bolaget
och Värdepapperscentralen att hålla tillgänglig sammanställning av uppgif-
ter om aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier samt
om tillfällig införing i aktieboken av ägare till förvaltarregistrerade aktier.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:50, bet. 1995/96:NU11, rskr 1995/96:180.

2

Senaste lydelse 1991:985.

300

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.