SFS 1996:256 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1996:256 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1996_256 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:256
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 8 § aktiebolagslagen

(1975.1385)2 skall ha följande lydelse.

18

kap.

8 §3 Beslut av registreringsmyndigheten i ärende enligt 13 kap. 4 a eller
7 § överklagas till tingsrätten i den ort där bolagets styrelse har sitt säte.
Skrivelsen med överklagandet skall ges in till registreringsmyndigheten
inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklaganden av registreringsmyndighetens beslut i ärenden en-

ligt 13 kap. 4 a eller 7 § gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

404

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU 17, rskr. 1995/96:193.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1993:1495.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.