SFS 1997:519 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1997:519 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1997_519 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:519
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 10 § aktiebolagslagen

(1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

10 kap.

10 §3 Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till

bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse senast två
veckor före ordinarie bolagsstämma.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande, huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovis-
ning. Har i årsredovisningen inte lämnats sådana upplysningar som skall
lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorerna ange detta
och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Om revisorerna vid sin granskning har funnit att åtgärd eller försummelse,

som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verk-
ställande direktör till last eller att styrelseledamot eller verkställande direktör

på annat sätt handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning
eller bolagsordningen skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen

skall även innehålla uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamö-
terna och verkställande direktör. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen
meddela upplysningar som de önskar bringa till aktieägarnas kännedom.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att bola-

get inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§

skattebetalningslagen.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte har

fullgjort skyldighet som avses i fjärde stycket 1-4, skall revisorerna genast
sända in en avskrift av revisionsberättelsen till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande huruvida förteckning enligt

12 kap. 9 § upprättats när skyldighet därtill förelegat och särskilt uttalande

angående fastställandet av balansräkningen och resultaträkningen samt an-
gående det i förvaltningsberättelsen fastställda förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust.

I moderbolag skall revisor avge en särskild revisionsberättelse beträffande

koncernen. Bestämmelserna i första-tredje och sjätte styckena äger motsva-
rande tillämpning.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1995:1555.

931

background image

932

SFS 1997:519

Om anmälan har gjorts enligt 5 § tredje och femte stycket, skall revisor till

revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande avseende förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari

1998 i fråga om fjärde stycket punkterna 1 och 2 och till tiden före den 1 feb-

ruari 1998 i fråga om fjärde stycket punkterna 3 och 4.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.