SFS 2009:511 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2009:511 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
090511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 46 § och 10 kap. 18 § aktie-

bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.

46 §

2

Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lek-

mannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägen-
heter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i
brottmål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar
om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen,
landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget
ingår i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att på

begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen.

10 kap.

18 §

3

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan

lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersök-
ning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna
i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen
eller landstinget ingår i.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:373.

3 Senaste lydelse 2006:373.

SFS 2009:511

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:511

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.