SFS 2009:565 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2009:565 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);
090565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om aktiebolagslagen

(2005:551)

dels att 9 kap. 19, 22 och 36 §§, 19 kap. 5 § samt rubriken närmast före

9 kap. 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 8 kap. 49 a, 49 b och

50 a §§ samt 9 kap. 6 a, 6 b, 21 a och 23 a §§, samt närmast före 8 kap.
49 a och 50 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.

Revisionsutskott

49 a §

I ett aktiebolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad, ska styrelsen ha ett revisionsutskott. Utskottets
ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Minst en ledamot ska vara
oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Bolaget får besluta att styrelsen inte ska ha något revisionsutskott, förut-

satt att styrelsen

1. fullgör de uppgifter som anges i 49 b §, och
2. uppfyller det krav som anges i första stycket tredje meningen.

49 b § Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och
uppgifter i övrigt,

1. övervaka bolagets finansiella rapportering,
2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten

i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,

3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncern-

redovisningen,

4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och

därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra
tjänster än revisionstjänster, och

1 Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om
lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av
rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv
84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

SFS 2009:565

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:565

5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om

revisorsval.

Hinder mot att vara styrelseledamot m.m. för tidigare revisor i vissa
publika aktiebolag

50 a §

Den som har varit revisor i ett bolag, vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad, får inte vara styrelseledamot,
verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i bolaget, om
inte minst två år har förflutit sedan han eller hon lämnade revisionsupp-
draget.

Första stycket gäller även den som har varit huvudansvarig för revisionen

enligt 17 § revisorslagen (2001:883).

9 kap.

6 a §

Revisorn ska, utöver vad som följer av 6 §, rapportera till revisions-

utskottet om viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta
gäller särskilt för brister i bolagets interna kontroll av den finansiella rappor-
teringen.

I fall som avses i 8 kap. 49 a § andra stycket ska revisorn i stället rappor-

tera till styrelsen.

6 b §

Revisorn ska

1. om det finns någon omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet

för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet, rådgöra med revi-
sionsutskottet om detta förhållande och vilka åtgärder som har vidtagits,

2. till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opar-

tiskhet och självständighet, och

3. för revisionsutskottet årligen redovisa vilka andra tjänster än revisions-

tjänster som han eller hon har tillhandahållit bolaget.

I fall som avses i 8 kap. 49 a § andra stycket ska revisorn i stället vända

sig till styrelsen.

19 §

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

Bestämmelser om vem som får vara huvudansvarig för revisionen när ett

revisionsbolag utses att vara revisor och om underrättelseskyldighet finns i
17 § revisorslagen (2001:883). Följande bestämmelser i detta kapitel ska till-
lämpas på den huvudansvarige:

21 a § om uppdragets längd och förbud under viss tid att delta i revi-

sionen,

40 § om närvaro vid bolagsstämma och
47 och 48 §§ om registrering.

21 a §

Uppdraget som revisor för ett bolag, vars överlåtbara värdepapper

är upptagna till handel på en reglerad marknad, får gälla högst sju år i följd.

Den som har varit revisor i bolaget under sju år enligt första stycket får

inte delta i revisionen, om inte minst två år har förflutit sedan han eller hon
lämnade revisionsuppdraget.

background image

3

SFS 2009:565

Avgång och entledigande i förtid

22 §

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller
2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig

grund och anmäler att uppdraget ska upphöra.

Anmälan enligt första stycket ska göras hos styrelsen. Om en revisor som

inte är vald på bolagsstämma vill avgå, ska revisorn anmäla det också hos
den som har utsett honom eller henne.

23 a §

Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som

har utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta.

36 §

Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, ska en kopia

av den fogas till revisionsberättelsen. �ven kopior av de underrättelser som
revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 23 a § ska fogas
till revisionsberättelsen.

19 kap.

5 §

3

Ett aktiebolag får

1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas,
2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar,

om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital,

3. lösa in egna aktier enligt 25 kap. 22 §,
4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran, och
5. överta egna aktier enligt 4 kap. 50 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Bestämmelserna i 8 kap. 49 a § första stycket tredje meningen och

andra stycket 2 tillämpas inte förrän efter den första ordinarie bolagsstämma
som hålls efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 8 kap. 50 a § tillämpas inte om den som har varit

revisor har utsetts till den nya befattningen före ikraftträdandet.

4. För ett uppdrag som revisor som innehas vid ikraftträdandet räknas den

tid som anges i 9 kap. 21 a § första stycket från den första ordinarie bolags-
stämma som hålls efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:317.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.