SFS 2019:418 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2019:418 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
SFS2019-418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 35 § och 29 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

19 kap.
35 §
2 Vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av egna aktier på annat sätt än
som anges i 32 § tillämpas

1. det som gäller vid nyemission av aktier enligt:
11 kap. 2 § första stycket om beslutanderätt,
11 kap. 5 § om emissionsbevis m.m.,
11 kap. 8 § om registrering av teckningsrätter m.m. i avstämningsbolag,
11 kap. 9 § om försäljning av överskjutande teckningsrätter,
13 kap. 1 § första och andra styckena om företrädesrätt,
13 kap. 2 § om beslut att avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
13 kap. 3 § om upprättande av förslag till beslut,
13 kap. 6 § om kompletterande information,
13 kap. 7 § om apportegendom och kvittning,
13 kap. 8 § om revisorsgranskning,
13 kap. 9 § om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.,
13 kap. 10 § om kallelsens innehåll,
13 kap. 12 § om underrättelse,
13 kap. 13 § om hur teckning ska ske,
13 kap. 18 § om tilldelning av aktier,
13 kap. 31 § första stycket om styrelsebeslut under förutsättning av bolags-

stämmans godkännande,

13 kap. 35 § om styrelsebeslut enligt bolagsstämmans bemyndigande,
2. det som gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier enligt 16 kap.,

och

3. det som gäller om prospekt vid erbjudanden av värdepapper till allmän-

heten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av
den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och
om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

I fråga om styrelsebeslut under förutsättning av bolagsstämmans god-

kännande gäller 13 kap. 31 § andra stycket, 32 och 33 §§ i tillämpliga delar.
I fråga om styrelsebeslut enligt bemyndigande av bolagsstämman gäller
13 kap. 36 och 38 §§ i tillämpliga delar.

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2 Senaste lydelse 2007:317.

SFS

2019:418

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 35 § och 29 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

19 kap.
35 §
2 Vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av egna aktier på annat sätt än
som anges i 32 § tillämpas

1. det som gäller vid nyemission av aktier enligt:
11 kap. 2 § första stycket om beslutanderätt,
11 kap. 5 § om emissionsbevis m.m.,
11 kap. 8 § om registrering av teckningsrätter m.m. i avstämningsbolag,
11 kap. 9 § om försäljning av överskjutande teckningsrätter,
13 kap. 1 § första och andra styckena om företrädesrätt,
13 kap. 2 § om beslut att avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
13 kap. 3 § om upprättande av förslag till beslut,
13 kap. 6 § om kompletterande information,
13 kap. 7 § om apportegendom och kvittning,
13 kap. 8 § om revisorsgranskning,
13 kap. 9 § om tillhandahållande av förslag till beslut m.m.,
13 kap. 10 § om kallelsens innehåll,
13 kap. 12 § om underrättelse,
13 kap. 13 § om hur teckning ska ske,
13 kap. 18 § om tilldelning av aktier,
13 kap. 31 § första stycket om styrelsebeslut under förutsättning av bolags-

stämmans godkännande,

13 kap. 35 § om styrelsebeslut enligt bolagsstämmans bemyndigande,
2. det som gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier enligt 16 kap.,

och

3. det som gäller om prospekt vid erbjudanden av värdepapper till allmän-

heten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av
den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och
om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

I fråga om styrelsebeslut under förutsättning av bolagsstämmans god-

kännande gäller 13 kap. 31 § andra stycket, 32 och 33 §§ i tillämpliga delar.
I fråga om styrelsebeslut enligt bemyndigande av bolagsstämman gäller
13 kap. 36 och 38 §§ i tillämpliga delar.

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2 Senaste lydelse 2007:317.

SFS

2019:418

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

2

SFS

2019:418

29 kap.
1 §
3 En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han
eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller
någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-
ning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat ett prospekt enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1129, ett sådant dokument som avses i
artikel 1.4 g och 1.5 första stycket f i samma förordning eller en erbjudande-
handling som avses i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, gäller det som sägs i första stycket andra meningen även skada
som tillfogas genom överträdelse av nämnda förordning eller 2 a kap. nämnda
lag i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande
genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av
annonser.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:380.

background image

2

SFS

2019:418

29 kap.
1 §
3 En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han
eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller
någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-
ning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat ett prospekt enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2017/1129, ett sådant dokument som avses i
artikel 1.4 g och 1.5 första stycket f i samma förordning eller en erbjudande-
handling som avses i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument, gäller det som sägs i första stycket andra meningen även skada
som tillfogas genom överträdelse av nämnda förordning eller 2 a kap. nämnda
lag i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande
genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av
annonser.

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:380.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.