SFS 2019:759 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2019:759 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
SFS2019-759.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 1 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska ha följande lydelse.

27 kap.
1 §
2 Bolagsverket ska föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt
denna lag eller annan författning.

Av 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse framgår att bankaktiebolag ska registreras i
bankregistret. Av 17 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och
14 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag framgår att
försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag ska registreras i
försäkringsregistret. När det i denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret,
ska hänvisningen beträffande bankaktiebolag avse bankregistret och
hänvisningen beträffande försäkringsaktiebolag och tjänstepensions-
aktiebolag avse försäkringsregistret.

I fråga om registrering i aktiebolagsregistret av redovisnings- och

revisionshandlingar gäller bestämmelserna i tillämplig lag om års-
redovisning i stället för bestämmelserna i detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2015:719.

SFS

2019:759

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.