SFS 2004:52 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2004:52 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
040052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 16 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

Ingår aktier i en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder, skall i aktiebrev och i aktieboken i stället för fondandelsägarna
införas det fondbolag, värdepappersbolag eller kreditinstitut som förvaltar
fonden, jämte fondens beteckning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 3 kap. 16 § om en investeringsfond skall också gälla en

sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondför-
valtare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen
(2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

SFS 2004:52

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.