SFS 2000:66 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2000:66 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
000066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)

3

dels

att 6 kap. 1 §, 7 kap., 9 kap. 4 och 28 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 4a §

samt 18 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 7 § och 4 kap.

2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

7 §

En aktie som innehas av aktiebolaget självt (egen aktie) eller av dess

dotterföretag skall inte räknas med när det i lag eller bolagsordningen för
giltigt beslut eller för utövande av befogenhet föreskrivs samtycke av ägare
till en viss andel av aktierna. En sådan aktie skall inte heller räknas med vid
tillämpningen av bestämmelser i lag eller bolagsordningen som förutsätter
att någon eller några innehar en viss andel av aktierna eller rösterna i bola-
get.

4 kap.

2 a §

Vid nyemission ger aktier som bolaget självt eller dess dotterföretag

innehar inte någon företrädesrätt till nya aktier.

6 kap.

1 §

4

Nedsättning av aktiekapitalet får ske för följande ändamål, nämligen

1. avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balans-

räkning, om förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital,

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda
ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgär-
derna likvärdiga (EGT L 026, 30.01.1977, s. 1�13, Celex 377L0091) och rådets direk-
tiv 92/101/EEG av den 23 november 1992 om ändring av direktiv 77/91/EEG om att
bilda aktiebolag samt att bevara och ändra dessas kapital (EGT L 347, 28.11.92, s. 64,
Celex 392L0101).

3

Lagen omtryckt 1993:150.

4

Senaste lydelse 1994:802.

SFS 2000:66

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

2*

SFS 2000:66�86

background image

2

SFS 2000:66

2. återbetalning till aktieägarna, eller
3. avsättning till reservfond eller till fond att användas enligt beslut av bo-

lagsstämman.

Nedsättning för ändamål som anges i första stycket 2 och 3 får ej avse

större belopp än att full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter
nedsättningen. Beräkningen därav sker enligt balansräkning för nästföre-
gående räkenskapsår, om denna fastställes vid stämman, och annars på
grundval av de handlingar som anges i 4 kap. 4 § första stycket 1�3.

Nedsättning av aktiekapitalet kan genomföras genom
1. inlösen eller sammanläggning av aktier,
2. indragning av aktier utan återbetalning, eller
3. minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetalning.
Om nedsättning av aktiekapitalet på grund av bristande betalning eller på

grund av att aktier har blivit ogiltiga finns bestämmelser i 4 kap. 13 § andra
stycket samt 7 kap. 5 och 10 §§. Om nedsättning genom inlösen av aktier en-
ligt förbehåll i bolagsordningen finns bestämmelser i 8�10 §§.

7 kap. Förvärv och överlåtelse av egna aktier m.m.

Teckning av egna aktier

1 §

Ett aktiebolag får inte teckna egna aktier.

Om ett aktiebolag har tecknat egna aktier, skall stiftarna eller vid nyemis-

sion styrelsen och den verkställande direktören anses ha tecknat aktierna för
egen räkning med solidariskt ansvar för betalningen. Det gäller dock inte
stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som visar att han inte
kände till eller bort känna till aktieteckningen.

Om aktier i ett bolag har tecknats av någon i eget namn men för bolagets

räkning, skall han anses ha tecknat aktierna för egen räkning.

Bestämmelserna i första � tredje styckena gäller även i fråga om dotter-

företags teckning av aktier i moderbolag.

Egna aktier som pant

2 §

Ett aktiebolag får inte ta emot egna aktier som pant. Dotterföretag får

inte heller ta emot aktier i moderbolag som pant.

Ett avtal i strid med förbudet i första stycket är ogiltigt.

Förvärv av egna aktier

3 §

Ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktorise-

rad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad får förvärva egna ak-
tier enligt bestämmelserna i 7�9 §§. Beslut om förvärv skall i så fall fattas
med tillämpning av 11�16 §§. Om bolaget har förvärvat aktier i strid med 7�
9 §§ gäller bestämmelserna i 10 §. Ett bolag som nu sagts får även förvärva
egna aktier enligt 4 §.

Andra publika aktiebolag samt privata aktiebolag får inte förvärva egna

aktier utom i de fall som anges i 4 §. Ett avtal som strider häremot är ogiltigt.

background image

3

SFS 2000:66

Vad som sägs i första och andra styckena samt i 4�16 §§ om förvärv av

egna aktier gäller även förvärv som görs av någon annan som handlar i eget
namn men för bolagets räkning.

4 §

Aktiebolag får

1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte skall betalas,
2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar,
3. lösa in egna aktier enligt 13 kap. 3 §, och
4. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran.

5 §

Aktier som har förvärvats enligt 4 § och som inte har dragits in genom

nedsättning av aktiekapitalet skall avyttras så snart det kan ske utan förlust,
dock senast tre år efter förvärvet. Aktier som inte har avyttrats inom denna
tid skall av bolaget förklaras ogiltiga. Bolaget skall i sådant fall sätta ned ak-
tiekapitalet med aktiernas nominella belopp. Ett förslag till beslut om ned-
sättning skall läggas fram på den första bolagsstämma som hålls sedan ogil-
tighet har inträtt. Nedsättningsbeloppet skall föras över till reservfonden.

6 §

Ett publikt aktiebolag som avses i 3 § första stycket behöver inte av-

yttra aktier enligt 5 §, om det skulle ha varit tillåtet att inneha dem vid en till-
lämpning av 9 §.

Förvärv enligt 3 § första stycket

Tillåtna förvärvsmetoder

7 §

Förvärv som avses i 3 § första stycket får ske endast

1. på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. på en börs eller någon annan reglerad marknad utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen, eller

3. i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktie-

ägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken börs eller marknad

förvärvet av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnyttjas.
Tillstånd skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid börsen eller marknaden finns regler som mot-

svarar vad som enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
gäller för verksamhet vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i
Sverige, och

2. börsen eller marknaden står under tillsyn av en myndighet eller något

annat behörigt organ.

Skyddet för bolagets bundna egna kapital

8 §

Ett publikt aktiebolag som avses i 3 § första stycket får förvärva egna

aktier endast om aktierna är helt betalda.

Förvärvet får inte ske med större belopp än att det efter förvärvet finns

täckning för det bundna egna kapitalet i bolaget och, om bolaget är moder-
bolag, i koncernen. Beräkningen av om så är fallet skall göras enligt balans-

background image

4

SFS 2000:66

räkningen för föregående räkenskapsår, om denna fastställs vid den bolags-
stämma som skall besluta om förvärvet, och i annat fall på grundval av så-
dana handlingar som anges i 13 § andra stycket.

Förvärvet får inte heller ske med så stort belopp att förvärvet med hänsyn

till bolagets och, om bolaget är moderbolag, koncernens konsoliderings-
behov, likviditet eller ställning i övrigt står i strid med god affärssed.

Hur stor andel av aktierna som bolaget får förvärva

9 §

Ett publikt aktiebolag som avses i 3 § första stycket får inte förvärva

egna aktier i den mån bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet kom-
mer att uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktier i bo-
laget som innehas av dess dotterföretag skall vid beräkningen anses som bo-
lagets.

Otillåtna förvärv av egna aktier

10 §

Aktier som har förvärvats i strid med någon av bestämmelserna i 7�

9 §§ skall avyttras inom sex månader från förvärvet. Aktier som inte har av-
yttrats inom denna tid skall av bolaget förklaras ogiltiga. Bolaget skall i så-
dant fall sätta ned aktiekapitalet med aktiernas nominella belopp. Ett förslag
till beslut om nedsättning skall läggas fram på den första bolagsstämma som
hålls sedan ogiltighet har inträtt. Nedsättningsbeloppet skall föras över till
reservfonden.

Vilka som får fatta beslut om förvärv av egna aktier

11 §

I fall som avses i 3 § första stycket skall ett beslut om förvärv av egna

aktier fattas av bolagsstämman.

Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av

aktier i bolaget.

Vad kallelsen till bolagsstämman skall innehålla

12 §

Kallelsen till den bolagsstämma som enligt 11 § skall behandla ett

förslag om förvärv av egna aktier eller ett förslag om att bemyndiga styrel-
sen att fatta beslut om ett sådant förvärv skall ange förslagets huvudsakliga
innehåll samt syftet med förvärvet.

Vilka handlingar som skall hållas tillgängliga inför bolagsstämman

13 §

Ett förslag till beslut om förvärv av egna aktier eller om bemyndi-

gande för styrelsen att fatta ett sådant beslut skall hållas tillgängligt hos bo-
laget för aktieägarna under minst två veckor före den bolagsstämma vid vil-
ken frågan skall prövas.

Om årsredovisningen inte skall behandlas på bolagsstämman, skall till

förslaget fogas

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller senast fastställda balans-

och resultaträkningar, försedd med en anteckning om bolagsstämmans be-
slut om bolagets vinst eller förlust,

background image

5

SFS 2000:66

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig be-

tydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredo-
visningen lämnades, och

4. ett yttrande från revisorerna över den redogörelse som avses i 3.
Kopior av handlingar som avses i första och andra styckena skall genast

sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna skall läggas fram på bolagsstämman.

Vad ett beslut om förvärv av egna aktier skall innehålla

14 §

Bolagsstämmans beslut enligt 11 § första stycket skall innehålla upp-

gift om det sätt som aktierna skall förvärvas på.

Om aktierna skall förvärvas i enlighet med ett erbjudande som riktas till

samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag, skall be-
slutet innehålla uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut skall verkställas,

2. det antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som erbju-

dandet skall avse,

3. den ersättning som skall lämnas för aktierna,
4. om ersättningen skall bestå av annan egendom än pengar, egendomens

art och mängd, samt

5. övriga villkor för förvärvet.
Om aktierna skall förvärvas på annat sätt än som avses i andra stycket,

skall beslutet innehålla uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut skall verkställas,

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får förvärvas,

3. det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna, samt
4. övriga villkor för förvärvet.

Vad ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
skall innehålla

15 §

Ett bemyndigande enligt 11 § andra stycket skall innehålla uppgifter

om

1. det sätt som aktier får förvärvas på,
2. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken bemyndigandet

får utnyttjas,

3. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får förvärvas,

4. det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna,
5. om ersättningen skall bestå av annan egendom än pengar, egendomens

art och mängd, samt

6. övriga villkor för förvärvet.

3*

SFS 2000:66�86

background image

6

SFS 2000:66

Majoritetskrav

16 §

Ett beslut av bolagsstämman om förvärv av egna aktier eller om be-

myndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut är giltigt endast om det
har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Publika aktiebolags överlåtelse av egna aktier

17 §

När ett publikt aktiebolag överlåter egna aktier, skall det ske med till-

lämpning av 18�20 §§ eller 21 och 22 §§.

Första stycket gäller inte vid avyttring som avses i 5 och 10 §§.

�verlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknad

18 §

Ett publikt aktiebolag får överlåta egna aktier

1. på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. på en börs eller någon annan reglerad marknad utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken börs eller marknad

överlåtelsen av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnytt-
jas. Tillstånd skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid börsen eller marknaden finns regler som mot-

svarar vad som enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
gäller för verksamhet vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i
Sverige, och

2. börsen eller marknaden står under tillsyn av en myndighet eller ett an-

nat behörigt organ.

19 §

Ett beslut om överlåtelse av egna aktier enligt 18 § skall fattas av bo-

lagsstämman. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att fatta ett så-
dant beslut.

Ett beslut av bolagsstämman enligt första stycket är giltigt endast om det

har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

20 §

Ett beslut av bolagsstämman om överlåtelse av egna aktier enligt 18 §

eller om bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut skall innehålla
uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut om överlåtelse skall verkställas eller styrelsens bemyndigande får ut-
nyttjas,

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får överlåtas,

3. det lägsta pris som aktierna får överlåtas för, och
4. övriga villkor för överlåtelsen.
Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första och tredje styckena tillämpas i fråga

om förslag till beslut enligt första stycket.

background image

7

SFS 2000:66

�verlåtelse av egna aktier som inte sker på börs eller annan reglerad
marknad

21 §

Vid ett publikt aktiebolags överlåtelse av egna aktier på annat sätt än

som anges i 18 § tillämpas

1. vad som gäller om nyemission i följande bestämmelser i 4 kap. denna

lag:

1 § andra stycket om beslutanderätt,
2 § om företrädesrätt,
3 § om emissionsbevis m.m.,
3 a § om försäljning av udda företrädesrätter,
4 § om förslag till beslut m.m.,
6 § andra och tredje styckena om information om apport m.m.,
7 § om kungörelser m.m.,
8 § första�tredje styckena om aktieteckning,
9 § om tilldelning av aktier m.m.,
14 § första och andra styckena samt 15 § första, andra och fjärde styckena

om styrelsens beslut om nyemission,

18 och 20�25 §§ om emissionsprospekt, samt
2. vad som enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-

marknadsbolag, m.m. gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier.

22 §

I fall som anges i 21 § skall ett beslut om överlåtelse av egna aktier

innehålla uppgifter om

1. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

skall överlåtas,

2. den företrädesrätt att förvärva aktier som tillkommer aktieägarna eller

annan eller vem som annars får förvärva aktier,

3. den tid inom vilken aktieägare kan utnyttja sin företrädesrätt,
4. den tid inom vilken aktierna skall betalas eller, i förekommande fall,

det förhållandet att teckning skall ske genom betalning,

5. den fördelningsgrund som styrelsen vid överteckning skall tillämpa be-

träffande aktier som inte tecknas med företrädesrätt, och

6. det belopp som skall betalas för en aktie.
I förekommande fall skall ett beslut enligt första stycket även innehålla
1. ett förordnande som avses i 4 kap. 3 a §,
2. ett förordnande om att kuponger som hör till aktiebreven skall använ-

das som teckningsrättsbevis,

3. en bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittnings-

rätt eller med andra villkor, samt

4. upplysningar om att redogörelse och yttrande som avses i 4 kap. 6 § an-

dra och tredje styckena har avgetts.

I avstämningsbolag skall en avstämningsdag anges i beslutet, om aktieä-

gare skall ha företrädesrätt att förvärva aktier. Avstämningsdagen får inte
sättas tidigare än tre veckor från det att beslutet har kungjorts enligt 4 kap.
7 §.

Den tid som anges i första stycket 3 får inte understiga två veckor från ut-

färdandet av kungörelse enligt 4 kap. 7 § eller, om samtliga aktieägare har
varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om överlåtelsen,
från beslutet eller, i fråga om avstämningsbolag, från avstämningsdagen.

background image

8

SFS 2000:66

Dotterföretags förvärv och innehav av aktier i moderbolag

23 §

Ett dotterföretag får inte förvärva aktier i moderbolag. Ett avtal som

strider mot detta förbud är ogiltigt.

Trots bestämmelsen i första stycket får ett dotterföretag förvärva aktier i

moderbolag i fall som avses i 4 § 1, 2 och 4.

24 §

Om ett dotterföretag har förvärvat aktier i moderbolaget med stöd av

23 § andra stycket, gäller bestämmelserna i 5 §.

25 §

Om ett aktiebolag har blivit moderbolag och dess dotterföretag inne-

har aktier i moderbolaget, skall bestämmelserna i 5 § tillämpas på dessa ak-
tier. Aktierna skall därvid avyttras senast tre år efter det att koncern-
förhållandet uppstod.

Kapitalandelslån och vinstandelsbevis

26 §

Om inte annat följer av 5 kap., får ett aktiebolag inte ta upp penning-

lån på villkor att lånet skall betalas på annat sätt än med ett nominellt pen-
ningbelopp eller med ett penningbelopp som bestäms med hänsyn till för-
ändringar i penningvärdet.

Ett beslut om att bolaget skall ta upp lån mot obligationer eller andra skul-

debrev med rätt till ränta, vars storlek är helt eller delvis beroende av utdel-
ningen till aktieägare i bolaget eller bolagets vinst (vinstandelsbevis), skall
fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av sty-
relsen.

27 §

Bestämmelserna i 4 kap. 19�26 §§ om emissionsprospekt tillämpas

även när ett publikt aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag offentlig-
gör eller på annat sätt till en vidare krets riktar en inbjudan att förvärva vinst-
andelsbevis som bolaget har gett ut. Skyldighet att upprätta emissionspro-
spekt föreligger dock endast om summan av de belopp som till följd av in-
bjudan kan komma att betalas uppgår till minst 300 000 kronor.

9 kap.

4 §

5

En aktie som innehas av bolaget självt eller av dess dotterföretag kan

inte företrädas vid bolagsstämman.

28 §

6

I ärenden som inte avser val utgörs bolagsstämmans beslut av den

mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika rös-
tetal, den mening som ordföranden biträder.

Första stycket gäller inte, om annat följer av denna lag eller föreskrivs i

bolagsordningen. Beträffande beslut som avses i 4 kap. 2, 14 och 15 §§,
5 kap. 2, 8 och 9 §§, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 16 § och 19 § andra stycket, 30�
33 §§ i detta kapitel, 14 kap. 11 § samt 17 kap. 1 och 2 §§ får det dock i bo-
lagsordningen endast föreskrivas längre gående villkor än som anges i
nämnda bestämmelser. Beträffande beslut om att entlediga en styrelse-

5

Senaste lydelse 1998:760.

6

Senaste lydelse 1998:760.

background image

9

SFS 2000:66

ledamot som har utsetts av bolagsstämman får längre gående villkor än som
anges i första stycket förekomma endast i bolagsordningen för ett privat ak-
tiebolag.

12 kap.

1 §

7

Utbetalning till aktieägarna av bolagets medel får ske endast enligt be-

stämmelserna i denna lag om vinstutdelning, förvärv av egna aktier, utbetal-
ning vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden
och utskiftning vid bolagets likvidation.

En aktie som innehas av bolaget självt medför inte rätt till utbetalning en-

ligt första stycket.

Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha annat syfte än att bereda

vinst åt aktieägarna, skall bolagsordningen innehålla bestämmelse om an-
vändning av vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation.

13 kap.

4 a §

8

Registreringsmyndigheten förordnar att bolaget skall träda i likvi-

dation, om

1. bolaget är i konkurs som avslutas med överskott och bolagsstämman

inte inom föreskriven tid fattat beslut om likvidation enligt 19 §,

2. bolaget inte på föreskrivet sätt till registret har anmält sådan behörig

styrelse, verkställande direktör eller revisor som skall finnas enligt denna
lag,

3. bolaget inte har sänt in årsredovisning och revisionsberättelse enligt

8 kap. 3 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inom elva måna-
der från räkenskapsårets utgång,

4. bolaget efter beslut om att aktiekapitalet skall vara bestämt i kronor i

stället för i euro har ett registrerat aktiekapital eller minimikapital som inte
står i överensstämmelse med 1 kap. 3 § andra stycket och bolaget inte inom
sex månader från det att beslutet fick verkan har anmält nödvändiga beslut
om ändring i bolagsordningen och om ökning av aktiekapitalet för registre-
ring, eller

5. bolaget på grund av bestämmelserna i 7 kap. 5 eller 10 § är skyldigt att

sätta ned aktiekapitalet till ett belopp som understiger lägsta tillåtna aktieka-
pital enligt 1 kap. 3 §.

Beslut om likvidation meddelas dock inte, om likvidationsgrunden har

upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten och av-
gift som påförts enligt 6 a § har betalats.

Fråga om likvidation enligt första stycket tas upp av registrerings-

myndigheten självmant eller på ansökan av styrelsen, styrelseledamot, verk-
ställande direktör, aktieägare, borgenär eller annan vars rätt kan vara bero-
ende av att det finns någon som kan företräda bolaget.

7

Senaste lydelse 1995:1555.

8

Senaste lydelse 2000:32.

background image

10

SFS 2000:66

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

18 kap.

7 §

9

En myndighets beslut i tillståndsärende enligt 2 kap. 1 §, 8 kap. 8, 26

eller 31 §, 10 kap. 14 § eller 12 kap. 8 § får överklagas till regeringen. Fi-
nansinspektionens beslut enligt 7 kap. 7 § första stycket 2 och 18 § första
stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag i annat fall än enligt första stycket

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut av registreringsmyndigheten att avskriva anmälan eller vägra

registrering enligt 4 § första stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett sådant
beslut av registreringsmyndigheten som avses i 4 a §, 4 kap. 13 § andra
stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 13 kap. 18 §, 14 kap. 15 § första stycket,
21 och 29 §§ samt 19 kap. 2 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.
2. De nya bestämmelserna i 7 kap. gäller även för sådana aktier som ett

aktiebolag har förvärvat före lagens ikraftträdande med stöd av 7 kap. 2 §
andra stycket i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

9

Senaste lydelse 1998:760.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.