SFS 1999:120 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1999:120 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
990120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 43 § och 14 kap. 31 § aktie-

bolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

9 kap.

43 §

3

Ett förbehåll i bolagsordningen att tvister mellan bolaget och styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator eller en
aktieägare skall hänskjutas till skiljemän har samma verkan som ett skiljeav-
tal.

Om styrelsen begär skiljeförfarande mot bolaget, tillämpas 42 §. �r det

fråga om klandertalan av styrelsen mot bolagsstämmans beslut, är rätten till
talan inte förlorad enligt 40 § första stycket, om styrelsen inom där angiven
tid har kallat till stämma enligt 42 §.

Om bolaget är ett publikt aktiebolag, skall bolaget svara för ersättningen

till skiljemännen. Skiljemännen får dock på yrkande av bolaget förplikta bo-
lagets motpart att helt eller delvis ersätta bolaget för dessa kostnader, om det
finns särskilda skäl för det.

14 kap.

31 §

�ger moderbolag självt eller tillsammans med dotterföretag mer än

nio tiondelar av aktierna med mer än nio tiondelar av röstetalet för samtliga
aktier i dotterbolag, har moderbolaget rätt att av de övriga aktieägarna i sist-
nämnda bolag lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in har rätt
att få sina aktier inlösta av moderbolaget.

En tvist om huruvida rätt eller skyldighet till inlösen föreligger eller om

lösenbeloppet prövas av tre skiljemän. Om inte något annat följer av bestäm-
melserna i detta kapitel, gäller i fråga om skiljemännen och förfarandet inför
dem i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i lagen (1999:116) om skilje-
förfarande. Kostnaderna för skiljemannaförfarandet skall bäras av moderbo-
laget, om inte skiljemännen på särskilda skäl ålägger någon annan aktieägare
att helt eller delvis svara för dessa kostnader. Part som är missnöjd med skil-
jedomen har rätt att väcka talan vid domstol inom sextio dagar från det han

1

Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 1999:120

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:120

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

fick del av skiljedomen i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. Rätt domstol är
tingsrätten i den ort där dotterbolagets styrelse har sitt säte.

Har moderbolaget förvärvat större delen av sina aktier i dotterbolaget på

grund av inbjudan till en vidare krets att till moderbolaget överlåta sådana
aktier mot visst vederlag, skall lösenbeloppet motsvara vederlaget, om ej
särskilda skäl föranleder annat.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.