SFS 1999:165 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 1999:165 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
990165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 11 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 38 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

38 §

3

En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40 §§, om han

finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande
direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott
enligt något av följande lagrum:

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och

5 §§, 17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 1999:165

Utkom från trycket
den 8 april 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.