SFS 2000:200 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2000:200 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
000200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 6 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

9 kap.

6 §

3

Om två eller flera allmänna pensionsfonder enligt lagen (2000:192)

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden förvaltar aktier i bolaget, får varje fond för sig utöva rösträtt för
de aktier fonden förvaltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 2000:200

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.