SFS 2020:1105 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2020-1105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i aktiebolagslagen (2005:551) ska
införas en ny paragraf, 9 kap. 35 b §, av följande lydelse.

9 kap.
35 b §
Revisionsberättelsen för ett bolag som ska offentliggöra sin års-
redovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i
överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97.

SFS

2020:1105

Publicerad
den

8 december 2020

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.