SFS 2004:302 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2004:302 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
040302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 kap. 1 § aktiebolagslagen

(1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

18 kap.

1 §

3

Registreringsmyndighet för aktiebolag är Bolagsverket.

Hos registreringsmyndigheten förs ett aktiebolagsregister för registrering

enligt denna lag eller annan författning. När det i denna lag hänvisas till ak-
tiebolagsregistret skall hänvisningen beträffande bankaktiebolag avse bank-
registret enligt 13 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och fi-
nansieringsrörelse.

Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas

av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av registreringsmyn-
digheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217 och

218.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 2000:844.

SFS 2004:302

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.