SFS 2002:388 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2002:388 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
020388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 31 § aktiebolagslagen

(1975:1385) skall ha följande lydelse.

10 kap.

31 §

2 I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetal-

ningslagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och

2 §§ skattebetalningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2 Senaste lydelse 2001:1224.

SFS 2002:388

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.