SFS 2006:373 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:373 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 46 § och 10 kap. 18 § aktie-

bolagslagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

9 kap.

46 § Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lek-
mannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenhe-
ter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bola-

gets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brott-
mål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget
eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att

på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisio-
nen.

10 kap.

18 § Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenhe-
ter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplys-

ningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förun-
dersökning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretessla-

gen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bola-
gets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, lands-
tinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget in-
går i.

1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.

SFS 2006:373

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:373

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.