SFS 2006:399 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Aktiebolagslag (2005:551) / SFS 2006:399 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
060399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktie-

bolagslagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

9 kap.

17 § Den får inte vara revisor som

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning el-
ler bolagets kontroll däröver,

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende

ställning till bolaget eller någon som avses i 2,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget

vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll där-
över,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 2,

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller

har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.

I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestäm-

melsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i
samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen
eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i

ett moderbolag får inte heller vara revisor i dess dotterbolag.

10 kap.

10 § Den får inte vara lekmannarevisor som

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern,
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning el-
ler bolagets kontroll däröver,

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

SFS 2006:399

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:399

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende

ställning till bolaget eller någon som avses i 2,

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget

vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll där-
över,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en person som avses i 2,

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller

har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.

I fråga om aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § gäller, i stället för

bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara lekmannarevisor som är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver.

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara lekman-

narevisor i ett moderbolag får inte heller vara lekmannarevisor i dess dotter-
bolag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars

skulle föranleda jäv för en revisor eller en lekmannarevisor avser ett räken-
skapsår som har inletts före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.