SFS 2006:457 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

060457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 27 § och 29 kap. 1 § aktie-

bolagslagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

4 kap.

27 § I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en aktieägare eller
någon annan skall ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare
(hembudsförbehåll).

I 6 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-

marknaden finns bestämmelser om att det i bolagsordningen för vissa aktie-
bolag får tas in en bestämmelse som innebär att ett förbehåll enligt denna pa-
ragraf i vissa situationer skall sakna verkan.

29 kap.

1 §

3 En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han

eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget
skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller
någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovis-
ning eller bolagsordningen.

Om bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling som avses i

2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett så-
dant dokument som avses i 2 b kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i
första stycket andra meningen även skada som tillfogas genom överträdelse
av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller kommissionens förordning (EG) nr
809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utform-
ningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av
prospekt och spridning av annonser

4.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3 Senaste lydelse 2005:836.

4 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

SFS 2006:457

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:457

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.